Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu Herbatica, s.r.o.

 

OBSAH

 1. Obecná ustanovení
 2. Vymezení pojmů a jejich význam
 3. Odpovědnost prodávajícího za vady tovaru
 4. Nároky z vad zboží
 5. Nároky na uplatnění reklamace
 6. Reklamační řízení
 7. Záruční doba
 8. Závěrečná ustanovení
 9. Přílohy (Reklamační formulář)

Článek I

Obecná ustanovení

 1. Tento Reklamační řád je vypracován pro internetový obchod umístěn na webové stránceherbatica.cz, který provozuje společnost Herbatica, s. r. o. Komenského 4721/20, 922 01 Piešťany, IČO 50 176 374, DIČ: 2120 198 454, IČ DPH: CZ 2120 198 454, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Trnavě, Oddíl Sro, vložka číslo 37096 / T (dále jako „prodávající“).
 1. Reklamační řád je vypracován v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele v jeho aktuální účinné časové verzi, zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů v jeho aktuální účinné časové verzi (dále jako “zákon č. 102/2014”), zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v aktuálním časové verzi (dále jako „OZ“) a vztahuje se na spotřební zboží kupované za účelem osobní spotřeby, u něhož jsou v záruční lhůtě uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.
 1. Odpovědnost za vady zboží, které nakupuje kupující prostřednictvím internetového obchodu cz za účelem své podnikatelské, nebo živnostenské činnosti, se řídí ustanoveními § 422 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v aktuální časové verzi (dále jako“ ObZ“).
 1. Odpovědnost za vady zboží, které nakupuje kupující spotřebitel, fyzická osoba se řídí ustanoveními § 612 až 627 OZ, v souladu se zákonem č. 102/2014 a zákonem č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.
 1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek (dále jako „OP") prodávajícího a popisuje postup, jakým způsobem má kupující a spotřebitel, definovaný v bodě 4. a 5. Článku I OP, v bodě 5. a 6. Článku II OP (dále jako „kupující“) postupovat při reklamaci zboží, kterým je přírodní kosmetika, ekologické přípravky pro domácnost, potraviny, potravinové doplňky a vitamíny, které si kupující koupil na základě závazné objednávky a kupní smlouvy v internetovém obchoděcz.
 1. Kupující má nárok na uplatnění reklamace.
 1. Kupující je povinen seznámit se s reklamačním řádem a obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží a předtím, než pošle objednávku.

Článek II

Vymezení pojmů a jejich význam

 1. Reklamace je písemnost formou formuláře, kterou kupující informuje a upozorňuje prodávajícího na faktické vady, které má zboží, které si zakoupil a převzal od přepravce, kterého si sám zvolil v závazné objednávce.
 1. Při určení vady podle § 499 OZ se vychází z použitelnosti věci a její kvality. Vada je nedokonalost zboží, kterou má zboží, a to z pohledu estetického, nebo funkčního a současně je nechtěným. Vada snižuje možnost využití zboží, nebo jej jinak znehodnocuje. Vada je újma, která vznikla kupujícímu.
 1. Vada je i nedostatek v dokladech, které prodávající předá přes přepravce, nebo formou poštovní dobírky, především v objednávce a ve zboží, které kupující převzal.
 1. Vada je i množství dodaného zboží, jeho jakosti a jeho zabalení. Vadou množství je rozpor mezi skutečně dodaným množstvím a množstvím uvedeným v závazné objednávce.
 1. Záruka za jakost je písemný závazek prodávajícího za dodané zboží, a to podle § 429 odst. 1 a 2 ObZ, kterým prodávající přebírá písemně závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití na dohodnutý účel, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Pro vady zboží, na které se vztahuje záruka, platí ustanovení § 426 až 428 a § 436 až 441 ObZ.
 1. Záruka na prodané zboží je zákonem vymezena doba, po kterou je prodávající odpovědný za vady, které se vyskytnou na prodaném zboží. Prodávající je zodpovědný za vady pro účely tohoto bodu a tohoto článku reklamačního řádu během lhůty 24 měsíců a u zboží, kterým jsou jedlé oleje během lhůty 12 měsíců. U zboží, které se prodává za nižší cenu z důvodu vady, je záruční doba 12 měsíců, prodávající však neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
 1. Tovar prodávaný v internetovém obchodě, umístěném na webové stránce www.herbatica.cz je zbožím vyrobeným v členských státech Evropské unie a v Ruské federaci.
 1. Distributor je právnická osoba v dodavatelském řetězci, kromě výrobce nebo dovozce, která zpřístupňuje kosmetický výrobek na trhu. Na trh lze uvést pouze ty kosmetické výrobky které mají hodnocení bezpečnosti, dokumentaci s informacemi o výrobku a označení v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (dále jako „směrnice“). Distributor zboží pro internetový obchod herbatica.cz
 • je-Natura Siberica Slovakia, s. r. o., se sídlem v Bratislavě-Nové město, Elektrárenská 1, PSČ 831 04, Slovenská republika
 • Organic Market s. r. o., se sídlem v Ostravě, Hladnovská 83/93, PSC 712 00, Česká republika
 • Anti Plus s. r. o., se sídlem v Praze 5, Jinonická 80, PSČ 158 00, Česká republika, jako výhradní distributor značky Natura Siberica do České republiky.
 1. Spotřebitelsky balený výrobek je určen k prodeji, vložený do obalu bez přítomnosti konečného spotřebitele, přičemž množství výrobku je obsaženo na obalu v jmenovité hodnotě, na obalu má vyznačenou hodnotu, která odpovídá předem zvolené jmenovité hodnotě (jmenovité množství), toto nemůže být změněno bez otevření obalu, nebo jeho viditelného porušení. Spotřebitelsky balený výrobek má na obalu vyznačen datum spotřeby, který u přírodních výrobků z Estonska má své specifikum v data spotřeby. Kupující ho vidí na obalu s vyznačením dvojčíslí s mezerou dvojčíslí s římskou číslicí mezerou a trojčíslí. První dvojčíslí označuje rok spotřeby, dvojčíslí za mezerou označuje den a týden spotřeby a trojčíslí za mezerou je sériové číslo výrobku.

Článek III

Odpovědnost prodávajícího za vady tovaru

 1. Za kvalitu prodávaného zboží spotřebiteli právně odpovídá prodávající. Odpovědnost prodávajícího je objektivní, což znamená, že prodávající se nemůže během záruční doby své odpovědnosti nijak zbavit. Záruční doba ve smyslu § 620 OZ je 24 měsíců. V případě zboží prodávajícího je na obalu každého druhu zboží vyznačeno datum spotřeby, záruční doba neskončí před uplynutím tohoto datumu.
 1. V případě, že kupující požaduje od prodávajícího záruku písemnou formou, prodávající je povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Prodávající, vzhledem k povaze zboží, namísto záručního listu vydává doklad o koupě, tj. fakturu.
 1. Na smluvní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem, definovaným v bodě 4. a 5. Článku I OP a v bodě 5. až 7. Článku II OP, se na odpovědnost za vady vztahuje speciálně § 620 OZ.
 1. Na smluvní vztahy mezi právnickými osobami, to je mezi prodávajícím a právnickou osobou, definovanou v bodě 5. článku I OP a v bodě 7. článku II OP, se vztahují obecná ustanovení upravující odpovědnost za vady podle OZ, příp. ustanovení upravující odpovědnost za vady a záruku za jakost podle ObZ.
 1. Prodávající odpovídá za vady, o kterých ví, ale i za ty, o kterých neví. Odpovídá za všechny vady, které má zboží při převzetí kupujícím, ale i za ty, které se vyskytnou v záruční době, která neskončí před uplynutím data spotřeby, vyznačené na obalu každého jednotlivého zboží. Není rozhodující, zda jde o vady zjevné nebo skryté, které se projeví až při používání konkrétního druhu zboží. Existují však dvě výjimky, kdy prodávající neodpovídá za vady, a to:
 1. a) při použitém zboží, které vznikly jeho používáním, nebo opotřebením,
 2. b) u zboží, které se prodává za nižší cenu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
 1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.
 1. Standardní záruční doba na zboží zakoupené v internetovém obchodě cz je 24 měsíců a 12 měsíců u rostlinných olejů. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
 1. Prodávající podle § 420 ObZ se musí řídit povinnostmi, které stanoví § 422 odst. 1 a 2 ObZ, pokud prodávající poruší povinnosti stanovené povinnosti v § 420, má zboží vady.
 1. Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží, než určuje smlouva a vady v dokladech nutných k užívání zboží.
 1. Jestliže z přepravního dokladu, dokladu o předání zboží, nebo z prohlášení prodávajícího vyplývá, že dodává zboží v menším množství, nebo jen část zboží, nevztahují se na chybějící zboží ustanovení o vadách zboží.
 1. Prodávající odpovídá za vadu ve smyslu § 425 odst. 1 a 2 ObZ, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době. Povinnosti prodávajícího, vyplývající ze záruky za jakost zboží, tím nejsou dotknuté.
 1. Prodávající odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, která vznikne po době uvedené v bodě 7. tohoto Článku reklamačního řádu, pokud je způsobena porušením jeho povinností.
 1. Odpovědnost prodávajícího za vady, na které se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek, (např. dopravce).
 1. Převzetí závazku ze záruky vyplývá ze smlouvy, účinky převzetí tohoto závazku jsou vyznačeny na obalu každého jednotlivého zboží datem spotřeby, pokud je ve smlouvě uveden odlišný datum, platí datum na obalu zboží.
 1. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba zaniknou, pokud se neuplatnili v záruční době, a to podle bodu 6. Článku II tohoto reklamačního řádu.
 1. Podle § 16 zákona č. 102/2014, přesně pojmenovaného v bodě 2. Článku I tohoto reklamačního řádu, prodávající vydává kupujícímu doklad o koupě zboží, ve kterém je uvedeno:
 • 1) obchodní jméno, identifikační číslo a sídlo prodávajícího,
 • 2) adresa provozovny,
 • 3) datum prodeje,
 • 4) ázev a množství zboží,
 • 5) cena jednotlivého zboží a celková cena, kterou kupující zaplatil.
 1. V případě, že prodávající v internetovém obchodě spolu se zbožím nezašle potvrzený záruční list, ale tento potvrdí až následně, na požádání kupujícího, nekoná v rozporu s platnou legislativou.

Článek IV

Nároky z vad zboží

 1. Pokud je dodáním zboží, které má vady porušila se podstatným způsobem smlouva, podle § 345 odst. 2 ObZ. Porušení smlouvy je podstatné, jestliže prodávající věděl v době uzavření smlouvy, nebo v této době nebo v této době měl rozumně předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, že kupující nebude mít zájem na dodání zboží s těmi vadami, s nimiž bylo dodáno, při takovém porušení smlouvy, kupující může požadovat:
 1. a) odstranění vad dodáním náhradního zboží,
 2. b) dodání chybějícího zboží,
 3. c) přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. d) odstoupit od smlouvy.
 1. Vedle těchto práv má kupující právo na náhradu škody, jakož i na smluvní pokutu, pokud je dojednaná.
 1. Podle § 468 ObZ při dodání náhradního zboží je prodávající oprávněn požadovat, aby mu kupující na jeho náklady vrátil vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno.

Článek V

Nároky na uplatnění reklamace

 1. Pokud spotřebitel zjistí, že zboží má vadu, zboží nemá dále používat, ale je povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u prodávajícího.
 1. K tomu, aby spotřebitel mohl uplatnit reklamaci vady koupeného zboží, stačí, když prokáže, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího a že je ještě v záruce. Není zákonem stanoveno, jakým dokladem to má prokázat. Výpis z bankovního účtu v takovém případě nepostačuje, protože z něj není možné určit, o jaké zboží se jedná. Stačí předložit doklad o koupě, tj. fakturu.
 1. Prodávající nemůže odmítnout přijetí reklamace od spotřebitele, pokud tento ví prokázat, že vadný výrobek byl u prodávajícího zakoupen a je v záruční lhůtě.
 1. Poštovní adresa pro písemné zaslání reklamace (v listinné podobě poštou) je:
 • Herbatica, s. r. o. Komenského 4721/20, 922 01 Piešťany, Slovenská republika, nebo
 • e-mailová adresa pro elektronické zaslání reklamace je ahoj@herbatica.cz,
 • telefonie číslo na oznámení o uplatnění reklamace je:  226 288 296
 1. Prodávající doporučuje na uplatnění reklamace výše uvedenou e-mailovou adresu v bodě 4. tohoto článku reklamačního řádu. Pokud spotřebitel prokáže uplatnění reklamace prostřednictvím e-mailu, potvrzení o uplatnění reklamace ze strany prodávajícího se nevyžaduje.
 1. V jiných dvou případech, uvedených v bodě 4. tohoto Článku reklamačního řádu, je prodávající povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli co možná nejdříve, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.

Článek VI

Reklamační řízení

 1. V souladu s § 18 odst. 4 zákona č. 250/2007, přesně pojmenovaného v bodě 2 Článku I tohoto reklamačního řádu, v případě, že spotřebitel uplatní reklamaci, prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec, nebo určená osoba, je povinen poučit spotřebitele o jeho právech podle obecného předpisu, kterým je Občanský zákoník (§ 622 a § 623) a na základě rozhodnutí spotřebitele, které z těchto práv spotřebitel použije, je povinen určit způsob vyřízení reklamace podle § 2 písm. m), a to:
 1. a) ihned,
 2. b) ve složitých případech do 3 pracovních dnů, ode dne uplatnění reklamace.
 1. Vybavení reklamace nesmí trvat déle než 30 dní, ode dne uplatnění reklamace.
 1. Pokud k převzetí předmětu reklamace prodávajícím dojde v pozdější den, než je den uplatnění reklamace, tak lhůty pro vyřízení reklamace podle tohoto odstavce, začínají běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím; nejpozději však od momentu, kdy prodávající znemožní nebo zabrání převzetí předmětu reklamace.
 1. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit, což je právní nárok na
 1. a) zrušení kupní smlouvy,
 2. b) vrácení peněz, nebo
 3. c) výměnu zboží.
 1. Vybavením reklamace podle § 2 písm. m) zákona uvedeného v bodě 1. tohoto Článku reklamačního řádu, přesně pojmenovaného v bodě 2. Článku I reklamačního řádu, je reklamační řízení ukončeno, a to
 1. a) výměnou zboží, nebo
 2. b) vrácením kupní ceny zboží, nebo
 3. c) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, nebo
 4. d) písemnou výzvou na převzetí plnění, nebo
 5. e) odůvodněným zamítnutí reklamace.
 1. Vztah mezi spotřebitelem a prodávajícím je občanskoprávní vztah. V případě, že prodávající ani po prokazatelném vyzváni kupujícímu nevrátí kupní cenu zboží, o nároku může v dalším rozhodnout pouze soud.
 1. Spotřebitel nemá právo během vyřízení reklamace žádat od prodávajícího náhradní zboží. Ustanovení žádného zákona neukládá prodávajícímu povinnost poskytnout náhradní zboží spotřebiteli, během doby vyřízení reklamace.
 1. Vztah mezi prodávajícím a právnickou osobou, která kupuje od prodávajícího zboží pro účely provádění podnikatelské, nebo živnostenské činnosti je řešen v ustanoveních Obchodního zákoníku a nespadá do kompetence České obchodní inspekce.
 1. Pokud kupující reklamaci uplatňuje elektronicky, prostřednictvím e-mailu, kupující má možnost si stáhnout reklamační formulář, aby ho následně vyplnil ve všech jeho částech, nahraje fotografii zboží s vadou a vyplněný formulář odešle na e-mailovou adresu ahoj@herbatica.cz.
 1. Prodávající je povinen poslat kupujícímu potvrzení o přijetí reklamačního formuláře, a to ihned, pokud to není možné, musí ho poslat na e-mailovou adresu kupujícího maximálně do 5 dní, ode dne přijetí reklamace na e-mailovou adresu, uvedené v bodě 9. tohoto Článku reklamačního řádu.
 1. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemný doklad o způsobu vyřízení reklamace do 30 dnů, ode dne, kdy si kupující uplatnil reklamaci.
 1. Kupující má právo po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace od smlouvy odstoupit.
 1. Kupující/spotřebitel má právo pro nedodržení zákonné lhůty pro vyřízení reklamace, podat podnět k provedení kontroly na příslušný Ústřední inspektorát SOI, resp. inspektorát pro daný kraj. Veškeré konkrétní informace najde na webové stránce: https://www.soi.sk/.
 1. Jelikož žádný právní předpis neukládá kupujícímu povinnost,
 1. a) aby si odkládal originál obalu, ani
 2. b) aby ho předložil při reklamaci zboží s vadou/vadami a zároveň
 3. c) nedává ani právo prodávajícího požadovat od kupujícího při reklamaci předložení původního obalu,
 4. d) prodávající není oprávněn žádat, aby zboží na reklamaci byl kupujícím přinesen v původním obalu.

Článek VII

Záruční doba

 1. Ve smyslu ustanovení § 620 odst. 1 OZ je záruční doba 24 měsíců. Na obalu každého jednotlivého zboží je vyznačen datum spotřeby, záruční doba se před tímto datem nekončí.
 1. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
 1. Uvedené ustanovení v bodě 1. tohoto Článku reklamačního řádu se výlučně týká spotřebitelské smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem.
 1. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci předmětu svojí obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti. Je identifikován v bodě 1. Článku II OP. Kupující je definován v bodě 4. a 5. Článku I OP, v bodě 5. až 7. Článku II OP.
 • 1) Odpovědnost prodávajícího je objektivní, což znamená, že prodávající se nemůže během trvání záruční doby této své odpovědnosti nijak zbavit.
 • 2) V případě, že reklamace je vyřízena výměnou reklamované věci za novou věc, záruční doba začne běžet znovu od převzetí nové věci, tj. nového zboží.

Článek VII

Závěrečná ustanovení

 1. Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Kupní smlouva (dále jako smlouva) je uzavřena až doručením potvrzení prodávajícího o výslovném přijetí objednávky, odeslaného kupujícímu, a to do 2 dnů od doručení objednávky
 1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření smlouvy kupujícím a prodávajícím, okamžikem, kdy kupující vyplní a odešle formulář objednávky prostřednictvím internetového obchodu, umístěného na webové stránce herbatica.cz.
 1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu tohoto reklamačního řádu. Reklamační řád je platný pro konkrétní smlouvu, upravující vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, vyplývající z uzavřené smlouvy na dálku výhradně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace, bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a kupujícího využitím domény cz.
 1. Tento reklamační řád platí po celou dobu platnosti a účinnosti smluvního vztahu mezi smluvními stranami.
 1. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího neupravené v tomto reklamačním řádu, se řídí příslušnými ustanoveními smlouvy, obchodními podmínkami a dalšími příslušnými právními předpisy Slovenské republiky, upravujícími obchodní vztah mimo obchodní prostory prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webové stránce herbatica.cz.

 

 

Reklamační formulář / fyzická osoba 

Reklamační formulář / právnická osoba 

 

Tento reklamační řád byl aktualizován a nabývá účinnosti dne 10. 10. 2021

/* JH CSS */ /* JH CSS */