Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu Herbatica, s.r.o.

OBSAH

 1. Obecná ustanovení
 2. Vymezení pojmů a jejich význam
 3. Objednávka a kupní smlouva
 4. Cena tovaru a dodání tovaru
 5. Odpovědnost prodávajícího za vady tovaru
 6. Odstoupení od smlouvy
 7. Řešení sporů
 8. Osobní údaje zákazníka/kupujícího
 9. Závěrečná ustanovení
 10. Přílohy (formulář Odstoupení od smlouvy)

Článek I

Obecná ustanovení

 1.  Internetový obchod umístěn na webové stránce herbatica.cz provozuje společnost Herbatica, s. r. o., Komenského 4721/20, 921 01 Piešťany, IČO 50 176 374, DIČ: 2120 198 454, IČ DPH: SK2120 198 454, zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Trnavě, Oddíl Sro, vložka číslo 37096/T Slovenská republika (dále jako „prodávající“).
 1. Orgánem dozoru nad provozováním internetového obchodu je Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát SOI pro Trnavský kraj, se sídlem Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, Odbor výkonu dozoru.   
 1. Prodávající vydává tyto obchodní podmínky (dále jako „OP“), které upravují vzájemná práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím, které vznikají na základě uzavřené kupní smlouvy na dálku (dále jako “smlouva“), výlučně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace, bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a kupujícího využitím domény herbatica.cz.
 1. Kupujícím je fyzická osoba/spotřebitel, která využívá internetový obchod při koupě zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku, mimo provozních prostoru prodávajícího dle Zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník (dále jako “OZ“), v souladu se Zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji tovaru, nebo poskytování služeb na základe smlouvy uzavřené mimo provozních prostorů prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, v jeho aktuální účinné časové verzi (dále jako “z. č. 102/2014”) a Zákona č. 391/2015 Sb. o alternatívním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů, v jeho aktuální účinné časové verzi. 
 1. Kupujícím/spotřebitelem je i právnická osoba, která při koupě na dálku použije IČ a/nebo DIČ, název společnosti, název organizace, nebo své jméno. Právní vztahy mezi předávajícím a kupujícím právnickou osobou, ktoré nejsou těmito OP výslovně upraveny, jako ani individuální smlouvou, se řídí Zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v jeho aktuální účinné časové verzi (dále jako „ObZ“).
 1. Tyto OP poskytují kupujícímu předsmluvní informace, v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 z. č. 102/2014, kterých předmětem je prodej a koupě zboží prostřednictvím internetového obchodu herbatica.cz. Kupující má možnost si v katalogu internetového obchodu, přečíst informace o zboží, podrobný popis zboží, dodatečné parametry zboží, jeho hlavní vlastnosti, celkovou cenu zboží, která je uvedena v korunách českých, včetně daně z přidané hodnoty (DPH), bez nákladů prodávajícího spojené d s dopravou a manipulace v místě plnění, možnosti zvolit si mezi několika způsoby platby za zboží, způsoby dopravy koupeného zboží, cenu dopravy v rámci celé České republiky, informaci o podmínkách, kdy je doprava zdarma, informaci o době dodání zakoupeného zboží, jako i informaci o možnosti osobního vyzvednutí ve výdejném místě v okolí kupujícího. Kupující má možnost si přečíst věcné informace o aktuálních trendech internetového obchodu. Internetový obchod umístěn na webové stránce herbatica.cz dává v případě zájmu kupujícího možnost velkoobchodních cen, věrným zákazníkům poskytuje výhody členům Herbatica klub.
 1. Kupující má možnost kontaktovat prodávajícího prostřednictvím:
 • zákaznické linky tel.: 226 288 296
 • e-mailové adresy: ahoj@herbatica.cz
 • poštovní adresy: Komenského 4721/20, 922 01 Piešťany, Slovenská republika, nebo
 • webové stránky: herbatica.cz
 1. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem, prodávajícím a kupujícím právnickou osobou, ktoré nejsou těmito OP výslovně upraveny, již uvedené v bodě 3. tohoto Článku OP, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku, tj. právním rámcem daném legislativou Slovenské republiky, mezi které se řadí i zákon. č. 102/2014, přesně pojmenován v bodě 4. tohoto Článku OP. Dohled jeho dodržování vykonává orgán státní zprávy na úseku veřejného zdravotnictví nad nabídkou a prodejem potravin, Úřad veřejného zdravotnictví SR nad nabídkou a prodejem kosmetického zboží, SOI nad nabídkou a prodejem výrobků a poskytováním služeb. Přehled legislativy upravující vztahy v elektronickém obchodování v Slovenské republice:
 • Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník
 • Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník,
 • Zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
 • Zákon č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodě a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 SB. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcích ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů v znění zákona č. 284/2002 Sb.,
 • Zákon č. 391/2015 Sb. o alternatívním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů,
 • Zákon 152/1995 Sb. Zákon Národní rady Slovenské republiky o potravinách v jeho aktuální účinné časové verzi,
 • Zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů,
 1. Orgánem státní kontroly vnitřního trhu ve věcích ochrany spotřebitele je Slovenská obchodní inspekce (SOI), která je spolu s dalšími orgány státní zprávy od 1. 2. 2016 orgánem alternatívního řešení sporů ve smyslu zákona č. 391/2015 Sb., SOI se člení na Ústřední inspektorát SOI se sídlem v Bratislavě a inspektoráty. Další podrobní informace najdete na webové stránce:https://www.soi.sk/.
 1. Orgánem státní zprávy ve věcích úřední kontroly potravin podle Zákona č. 152/1995Sb. je Regionální úřad veřejného zdravotnictví SR se sídlem v Trnavě pro územní obvod okrsků Trnava, Hlohovec a Piešťany. 

 

Článek II

Vymezení pojmů a jejich význam

 1. Prodávající je současně je současně provozovatelem internetového obchodu www.herbatica.cz identifikován v bodě 1. Článku I těchto OP.
 1. Potravinou ve smyslu § 2 písm. a) zákona č. 152/1995, pojmenovaný přesně v bodě 8. Článku I těchto OP, je látka nebo výrobek, které jsou zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované a jsou určeny k lidské spotřebě nebo u nichž lze důvodně předpokládat, že budou požity lidmi, včetně nápojů, žvýkaček, všech látek včetně pitné vody, které jsou záměrně přidávané do potravin během jejich výroby, přípravy nebo úpravy, přídatných látek určených k prodeji spotřebitelům.
 1. Výživovým doplňkem podle § 2 písm. e) citovaného zákona v bodě 2. tohoto Článku OP je potravina na doplnění přirozené stravy, která je koncentrovanými zdroji živin, jako jsou vitaminy a minerální látky, nebo jiných látek s výživovým nebo fyziologickým účinkem, jednotlivě nebo v kombinaci; umísťuje se na trh v dávkované formě, jako jsou tobolky, pastilky, tablety, pilule a ostatní podobné formy, sáčky s práškem, ampulky s tekutinami, lahvičky s dávkovačem kapek a ostatní podobné formy tekutin a prášků navrženy tak, aby je bylo možné brát v odměřených malých jednotkových množstvích.
 1. Prodejem na dálku podle § 2 písm. f) citovaného zákona v bodě 2. tohoto Článku OP je prodej potravin, včetně doplňků stravy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
 1. Kupující/spotřebitel je fyzická osoba ve smyslu § 2 písm. a) z. č. 102/2014 a ve smyslu § 52 odst. 4 OZ, nejedná v rámci své obchodní činnosti, nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupuje si zboží na dálku pro vlastní potřeby, či pro potřeby členů své rodiny. Má právo ve smyslu § 2 písm. a) z. č. 102/2014 na uplatnění reklamace (dále jako „kupující“).
 1. Kupující/spotřebitel je i právnická osoba, která kupuje zboží pro svou vlastní potřebu nebo potřebu členů své rodiny, vůči prodávajícímu vystupuje obdobně, jako fyzická osoba uvedená v bodě 5. tohoto Článku OP.
 1. Kupující je právnická osoba, kupuje zboží pro účely provádění podnikatelské nebo živnostenské činnosti nebo činnosti podle zvláštního předpisu. Takový kupující není chráněn legislativou ochrany spotřebitele, protože je podnikatel nebo živnostník, ve smyslu § 2 odst. 2 ObZ. Je to osoba zapsaná v obchodním rejstříku, nebo osoba která podniká na základě živnostenského oprávnění, nebo osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
 1. Objednávka je formulář, který kupující přes košík vlastní iniciativou vyplňuje zbožím z katalogu internetového obchodu a její ukončeným vyplněním pokračuje dalšími kroky, kterými ho internetový obchod naviguje, až do stádia, kdy objednávku odešle prodávajícímu.
 1. Smlouva ve smyslu § 2 odst.2 písm. b) zákona č. 102/2014 je smlouva, jejímž předmětem je prodej zboží a poskytnutí služby.
 1. Provozní prostory pro účely zákona č. 102/2014 je provozovna (dle zákona č. 455/1991 Sb., O živnostenském podnikání, nebo jiný prostor, kde prodávající obvykle vykonává svou podnikatelskou činnost nebo povolání.
 1. Dodavatel je výrobce, distributor nebo dovozce, od kterého prodávající zboží nakupuje.
 1. Zboží prodávajícího je prezentováno prostřednictvím katalogu internetového obchodu, tento má pouze informativní charakter. Je to zboží vyrobené na základě znalostí ruské medicíny, přírodní kosmetické výrobky, pomáhající podporovat zdraví lidského organismu a vzhled lidského těla a zdravé potraviny, doplňky stravy a vitamíny. Zboží disponuje různými certifikáty od různých certifikačních společností.

 

Článek III

Objednávka a kupní smlouva

 1. Objednávku jako formulář v internetovém obchodě má kupující možnost zkontrolovat, zboží, které přes nákupní košík vložil do objednávky může zrušit, pokud se rozhodne, že ho nechce, a to pouhým stiskem na symbol X, může jej dále nahradit jiným zbožím, které si vybere z katalogu a přes nákupní košík a vloží do formuláře objednávky. Objednávka má tak jiný obsah, jiný kód jednotlivého zboží, jinou celkovou cenu, a to vše kupující i vidí. Při zadávání objednávky si kupující vybírá zboží, počet kusů, způsob platby a způsob dopravy koupeného zboží. Rozhodne se pro odeslání překontrolované objednávky prostřednictvím internetového obchodu prodávajícímu.
 1. Kupující má možnost provést objednávku bez registrace nebo s registrací.
 1. Automaticky prováděny Oznámení o přijetí objednávky do systému prodávajícího a automatizované doručení sumarizace objednávky na e-mailovou adresu kupujícího, bezprostředně po jejím uskutečnění, se nepovažuje za přijetí návrhu prodávajícím, nepovažuje se ani za závazné akceptování objednávky, má pouze informativní charakter.
 1. Objednávka, kterou kupující dostane, je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Údaje doručené objednávky prodávajícímu, považuje tento za správné. Prodávající ji závazně přijímá a její akceptováním dochází k uzavření kupní smlouvy.
 1. To, že prodávající závazně akceptuje objednávku kupujícího, znamená, že ověřil dostupnost objednávaného zboží v ní uvedeném, platnost ceny, termín dodání zboží a následně jej označil jako „potvrzení objednávky“. Potvrzení objednávky pošle prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mailovou adresu kupujícího.
 1. Potvrzení objednávky není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný zboží, nebo uvede na trh nové verze zboží.
 1. Smlouva uzavřená na dálku podle § 2 odst. 1 zákona č. 102/2014 je smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem sjednána a uzavřena výhradně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele, zejména využitím webové stránky, elektronické pošty, telefonu, faxu, adresního listu nebo nabídkového katalogu, specifikované v bodu 12. článku III těchto OP.
 1. Smlouva se považuje za uzavřenou až doručením potvrzení od prodávajícího o výslovném přijetí objednávky, které pošle kupujícímu, a to ve lhůtě do 2 dnů ode dne, kdy objednávku od kupujícího dostal.
 1. Potvrzení a odeslání objednávky není možné bez potvrzení seznámení se s těmito OP a není možné bez jasně formulované informace „Objednávka s povinností platby“. Kupující při objednávce kliknutím na <Odeslat objednávku s povinností platby> potvrdí, že se seznámil s těmito OP.
 1. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat objednané zboží v případě vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. O této skutečnosti bez zbytečného odkladu, to je max. do 5 kalendářních dnů, kupujícího informuje.
 1. Fakturu na zakoupené zboží zasílá prodávající na mail uvedený při objednání zboží. Každý zákazník, který se na webové stránce zaregistroval a přihlásil za účelem pravidelnějšího nakupování výrobků nabízeného na herbatica.cz, najde v části „Moje daňové doklady“ i fakturu za koupený výrobek, zboží, a to kliknutím na kód (10- místní číslo) v prvním sloupci tabulky, fakturu si může stáhnout a zkontrolovat.

Článek IV

Cena tovaru a dodání tovaru

 1. Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou cenu již přijaté objednávky kupujícího. Toto ustanovení není závazné pro prodávajícího, jestliže se zboží přestane dodávat, nebo dodavatel výrazně změní cenu zboží.
 1. Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží kupujícímu dodat ve lhůtě do 2 pracovních dní, po přijetí objednávky prodávajícím. Prodávající informuje kupujícího o ode-slaní zboží prostřednictvím e-mailové zprávy. Při zvolení doručení zboží Slovensku poštou, je obvykle zboží dodáno kupujícímu do 3 pracovních dnů ode dne jeho odeslání (v době epidemiologických nařízení, to je podmínek vyšší moci, které jsou neodvratitelné, může být oprávněně v prodlení s termínem dodání zboží).
 1. Kupní cena, kterou platí kupující prodávajícímu, je cenou nákladů na balení zboží a dodání zboží. Kupní cenu může kupující zaplatit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní IBAN číslu účtu prodávajícího

SK20 8330 0000 0024 0179 2386, vedený ve Fio bance, kupní cena je splatná na účet prodávajícího 48 hodin

 • bezhotovostně platební kartou
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay.
 1. Způsob dodání zboží si zvolí sám kupující z možností, které má v internetovém obchodě, a to dříve, než objednávku pošle prodávajícímu. Volba způsobu dodání se provádí v průběhu objednávání zboží.
 1. Spolu se zbožím dostává kupující daňový doklad, kterým je faktura.
 1. Vlastnický právo ke zboží nabývá kupující dnem zaplacení celkové ceny za zboží, včetně poplatku za dodací službu nebo poštovného poplatku za dobírku. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy kupující nebo jím pověřená osoba, převezme zboží od dopravce, kterého si kupující sám zvolil z možností na stránce internetového obchodu herbatica.cz.
 2. Bude-li třeba dodání zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na Místě a v Časovém rozsahu nebo v případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od kupní smlouvy nepřevezme zboží do 7 dnů po marném uplynutí Časového rozsahu, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení zboží na Místo doručení.

Článek V

Odpovědnost prodávajícího za vady tovaru

 1. Prodávající právně odpovídá spotřebiteli za kvalitu prodávaného zboží.
 1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době. Standardní záruční doba na zboží zakoupené v internetovém obchodě je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Není rozhodující, zda jde o vady zjevné nebo skryté, které se projeví až při používání věci. Existují však dvě výjimky, kdy prodávající neodpovídá za vady, a to:
 1. a) při použitém zboží, které vznikly jeho používáním, nebo opotřebením,
 2. b) při zboží prodávaném za nižší cenu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
 1. Prodávající podle § 420 ObZ se musí řídit povinnostmi podle § 422 odst. 1 a 2 ObZ, pokud prodávající poruší povinnosti stanovené v § 420, má zboží vady. Za vady zboží se považuje také:
 1. a) dodání jiného zboží, které závazná objednávka neobsahuje a na jejímž základě byla uzavřena smlouva a také
 2. b) vady v dokladech nutných k užívání zboží.
 1. Jestliže z přepravního dokladu, dokladu o předání zboží, nebo z prohlášení prodávajícího vyplývá, že dodává zboží v menším množství, nebo jen část zboží, nevztahují se na chybějící zboží ustanovení o vadách tovaru.
 1. Prodávající odpovídá za vadu ve smyslu § 425 odst. 1 a 2 ObZ, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době. Povinnosti prodávajícího vyplývající ze záruky za jakost zboží tím nejsou dotčeny.
 1. Prodávající při prodeji v internetovém obchodě je ve smyslu § 620 odst. 4 ObZ povinen na žádost kupujícího, poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí namísto záručního listu vydat doklad o koupi.
 1. Veškeré konkrétní informace o vadách na zboží a odpovědnosti prodávajícího za prodávané zboží jsou uvedeny v dokumentu Reklamační řád, umístěném na webové stránce internetového obchodu herbatica.cz.

  

Článek VI

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy prodávajícím

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce výrobu přerušil, nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího, vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, které prodávající nemůže ovlivnit, (živelná pohroma, válka, neočekávané rozsáhlé epidemické onemocnění apod.), pro tyto okolnosti se splnění kupní smlouvy stává nemožným a současně vylučují jeho odpovědnost, pokud se prodávající na tyto důvody / okolnosti odvolá, má právo do 14 dnů od jejich vzniku, odstoupit od kupní smlouvy, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito OP nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě.
 1. Prodávající je povinen o této skutečnosti kupujícího okamžitě informovat a vrátit mu již zaplacenou cenu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě v lhůtě 14 dní od oznámení o odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, určený kupujícím. Odstoupení od smlouvy nevyžaduje souhlas kupujícího.

 

Odstoupení od smlouvy kupujícím/ spotřebitelem

 1. Kupující má právo na odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, bez uvedení důvodu a za podmínek upravených § 7 odst. 1 z. č. 102/2014, a to do 14 dní,
 1. a) ode dne převzetí zboží, zboží bylo spotřebitelem převzato okamžikem, kdy spotřebitel, nebo jím určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezme všechny části objednaného zboží, nebo
 2. b) pokud zboží bylo objednané spotřebitelem v jedné objednávce a dodává se odděleně, okamžikem převzetí zboží, který bylo dodáno jako poslední, nebo
 3. c) zboží se dodává opakovaně v určeném období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží, nebo,
 4. d) před začetím plynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, podle § 7 odst. 5 zákona č. 102/2014.
 1. Právo kupujícího odstoupit od smlouvy stanoví odst. 1 a 2. § 48 OZ. Smlouva, kterou spotřebitel uzavřel s prodávajícím, který je současně dodavatelem, tedy osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je ve smyslu odst. 1. § 52 OZ spotřebitelskou smlouvou. Ustanovení OZ o spotřebitelských smlouvách, jakož i všechny ostatní ustanovení upravující právní vztahy, jejichž účastníkem je spotřebitel, použijí se vždy, pokud je to na prospěch smluvní strany, která je spotřebitelům. Odlišné smluvní ujednání nebo dohody, jejichž obsahem, nebo účelem je obcházení tohoto ustanovení, jsou neplatné.
 1. Odstoupení od smlouvy nevyžaduje souhlas prodávajícího. Odstoupení od smlouvy je projevem vůle spotřebitele, musí dojít prodávajícímu, nemusí být prodávajícím převzato. K účinnému doručení nepřítomné osobě není nezbytné, aby se adresát s projevem vůle skutečně seznámil, postačuje, že měl objektivní možnost tak učinit. Občanský zákoník, jakož i Obchodní zákoník neurčuje v žádném ustanovení povinnost, aby s obsahem odstoupení od smlouvy bylo i uvedení důvodu, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje.
 1. Spotřebitel může od smlouvy uzavřené na dálku odstoupit podle odstavce 2. tohoto Článku OP formulováním odstoupením od smlouvy, a to
 1. a) v podobě jednoznačného formulovaného zápisu odstoupení od smlouvy prostřednictvím e-mailové zprávy, se zachováním lhůty pro odstoupení od smlouvy tím, že oznámení o odstoupení od smlouvy odešle prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty, ve smyslu odstavce 2. tohoto Článku OP, nebo
 2. b) použitím a vyplněním formuláře odstoupení od smlouvy, který vypracoval prodávající a který je přílohou č. 3 zákona č. 102/2014 a je přílohou těchto OP, spotřebitel si ho může stáhnout ve formátu PDF nebo ve formátu WORD, vyplněný formulář nepodepisuje v případě, že ho pošle jako přílohu e-mailové zprávy adresované na ahoj@herbatica.cz se zachováním lhůty, tak je uvedeno pod písmenem a. bodu 1. tohoto Článku OP, nebo použitím vyplněného formuláře ve formátu PDF nebo ve formátu WORD a vlastnoručně podepsaným, který pošle poštou na adresu sídla prodávajícího Herbatica, s. r. o., Komenského 4721/20, 922 01 Piešťany, se zachováním lhůty tak, jak je uvedeno v bodě 1. tohoto Článku OP.
 1. Spotřebitel při odstoupení od smlouvy ve lhůtě do 14 dní je povinen podle odst. 1 § 10 z. č. 102/2014 zaslat zboží zpět prodávajícímu, nebo ho předat prodávajícímu, nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Pokud spotřebitel nevrátí zboží vůbec, prodávající může vůči němu uplatnit žalobu o vydání věci u soudu.
 1. Prodávající je povinen ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 102/2014 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy, nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků, pokud spotřebitel v souladu s § 9 odst. 5 zákona č. 102/2014 prokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu. Spotřebitel tedy může v případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zaslat zboží současně s oznámením o odstoupení od smlouvy, nebo následně podle § 10 odst. 1 zákona č. 102/2014, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.
 1. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli platby podle odstavce 6. tohoto článku OP, a to
 1. a) stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě,
 2. b) spotřebitel má také právo se s prodávajícím dohodnout na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím spotřebiteli nebudou účtovány žádné další poplatky.
 1. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím.
 1. Jestli na základě smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího bylo zboží dodáno spotřebiteli domů v době uzavření smlouvy a vzhledem k jeho povaze není možné zboží odeslat zpět prodávajícímu poštou, prodávající je povinen zajistit vyzvednutí zboží na své náklady ve lhůtě podle odstavce 6. tohoto článku OP.
 1. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby podle odstavce 6. tohoto Článku OP, a to
 1. a) před tím, jak mu je zboží doručeno, nebo
 2. b) dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže
 3. c) prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně, nebo prostřednictvím jím určené osoby.
 1. Spotřebitel při odstoupení od smlouvy snáší:
 1. a) jenom náklady na vrácení zboží prodávajícímu, nebo osobě pověřené prodávajícím na pro-vzetí zboží, to neplatí,
 2. b) v případě, že prodávající souhlasil, že je bude snášet sám, nebo
 3. c) při vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty, spotřebitel snáší i náklady na vrácení zboží prodávajícímu.
 1. Pokud prodávající zjistí, že zboží, které mu spotřebitel vrátil po odstoupení od smlouvy, je poškozený zaviněním spotřebitele, může se domáhat odpovědnosti za vzniklou škodu na soudu. Tato skutečnost však nemá vliv na povinnost prodávajícího vrátit spotřebiteli všechny uhrazené platby podle odst. 1 § 9 zákona č. 102/2014. Jednostranné započtení na náhradu škody prodávajícím vůči pohledávce spotřebitele na vrácení všech plateb podle § 9 odst. 1 zákona č. 102/2014 je vyloučené.
 1. Spotřebitel může podle § 7 odst. 5 z. č. 102/2014 odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením plynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty 14 dnů ode dne převzetí zboží spotřebitelem.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, právnickou osobou

 1. V případě, že kupující je právnická osoba, blíže definovaná v bodě 6. Článku II těchto OP, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od smlouvy, v závislosti na stavu vráceného zboží, uplynulé záruky a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek, akceptovatelných pro obě strany, bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
 1. Odstoupení od smlouvy má za následek to, že se smlouva ruší. Vytváří se stav, jako kdyby ani nedošlo k uzavření smlouvy. Smluvní strany jsou si povinny vrátit to, co dostali. Kupující je povinen vrátit zboží a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží, včetně poplatku za poštovné.
 1. Kupující/spotřebitel ve smyslu § 7 odst. 6 písm. d) a e) zákona č. 102/2014 nemůže odstoupit od smlouvy jejímž předmětem je
 1. a) prodej zboží podléhajícího rychlému snížení jakosti, nebo zkáze (potraviny a doplňky k stravě), nebo
 2. b) prodej zboží uzavřené v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví, nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.
 1. Tyto stejné podmínky nemožnosti odstoupení od smlouvy platí i pro kupujícího/podnikatele.

 

Článek VII

Řešení sporu

 1. V případě vzniku sporu mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem, je spotřebitel oprávněn obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, pokud není spotřebitel spokojen se způsobem vybavení reklamace, nebo je přesvědčen, že prodávající porušil jeho práva. Žádost o nápravu je možné zaslat elektronickou poštou na ahoj@herbatica.cz, nebo poštou na adresu sídla prodávajícího Herbatica, s. r. o., Komenského 4721/20, 922 01 Piešťany, Slovenská republika. Pokud prodávající na žádost odpoví zamítavě, nebo neodpoví ve lhůtě 30 dnů ode dne odeslání předmětné žádosti, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu orgánu alternativního řešení sporů. Tímto orgánem je Slovenská obchodní inspekce, se sídlem Bajkalská 21 / A, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika.
 1. Podmínky alternativního řešení sporu (AŘS)upravuje zákon č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů v jeho aktuální účinné časové verzi. Řešení sporů některým ze subjektů alternativního řešení sporů lze dožadovat jen spotřebitel. Spotřebitel je blíže specifikován v bodě 5. a 6. Článku II těchto OP. Je to fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
 1. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporů vyplývajících ze spotřebitelských smluv uzavřených na dálku. Takovou smlouvou je každá smlouva uzavřena na dálku, kterou uzavírá s prodávajícím kupující/spotřebitel. Veškeré podrobné informace o tom, jak postupovat při tzv. AŘS najde spotřebitel na webové stránce: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 1. Spotřebitel může řešit případné spory i na online platformě Evropské komise, která pomůže spotřebitelům a obchodníkům řešit spory při nákupech přes internet. Platforma Řešení sporů online (ŘSO) představuje jednotný bod, kde spotřebitelé a obchodníci z EU mohou urovnávat spory při domácích i přeshraničních nákupech přes internet, a to díky tomu, že jsou na ni připojeny vnitrostátní orgány alternativního řešení sporů (ADR), které jmenovali členské státy na základě kritérií kvality a oznámili je Komisi. Platformu najde kupující i prodávající na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297

Článek VIII

Osobní údaje zákazníka/kupujícího

 1. Osobní údaje zákazníka/kupujícího jsou zpracovávány prodávajícím, jak provozovatelem osobních údajů.
 1. Poskytnutí osobních údajů kupujícího je dobrovolné, avšak nezbytné pro účely založení účtu, vytvoření objednávky, uzavření kupní smlouvy, jakož i posílání informací kupujícímu od prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího
 1. Podrobnější informace, které se týkají právního základu a ochrany osobních údajů, jsou přístupné pod odkazem Prohlášení o ochraně osobních údajů, dostupném na webové stránce internetového obchodu herbatica.cz.

Článek IX

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v Obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 1. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.
 1. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna zejména ve formě e-mailových zpráv, resp. prostřednictvím listovních zásilek, poštou.
 1. Kupující zasláním objednávky stvrzujete, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

Článek X

Přílohy/formulář Odstoupení od smlouvy

 1. V případě, že jako kupující chcete využít své právo na odstoupení od smlouvy, může si stáhnout formulář ve formátu PDF nebo ve formátu WORD, každý formulář je dostupný pro kupujícího fyzickou osobu a formulář pro kupujícího právnickou osobu.
 1. Vyplněný formulář pošlete na e-mailovou adresu ahoj@herbatica.cz, formulář v tomto případě nepodpisujte.
 1. Vyplněný formulář můžete poslat poštou v listinné podobě, přímo na adresu sídla společnosti Herbatica, s. r. o., Komenského 4721/20, 922 01 Piešťany, Slovenská republika (napište ji na obálku přesně tak, jak je uvedena v tomto bodě), formulář podepište.

 

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího/ fyzické osoby

 

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího/právnické osoby

 

Tyto obchodní podmínky byli aktualizované a nabývají účinnosti dne 10.10. 2021

/* JH CSS */ /* JH CSS */